CPP

Cynrychiolwyr Taledig Personau Perthnasol

Mae Cynrychiolwyr Taledig Personau Perthnasol (CPP) yn eiriolwyr cymwysedig sydd â gwybodaeth arbenigol o’r Ddeddf Galluedd Meddyliol a deddfwriaeth Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid.

Mae’n rhaid i’r corff goruchwyliol benodi CPP ar gyfer pob person y maen nhw’n rhoi awdurdodiad safonol ar gyfer amddifadu o ryddid. Mae’n bwysig fod y cynrychiolydd yn cael ei benodi ar adeg rhoi’r awdurdodiad neu gyn gynted ag sy’n bosib ac yn ymarferol wedi hynny.

Rôl Cynrychiolydd y Taledig y Person Perthnasol yw:

  • Cynnal cysylltiad â’r person perthnasol.
  • Cynrychioli a chefnogi’r person perthnasol ym mhob mater sy’n ymwneud â threfniadau diogelu rhag colli rhyddid.
  • Sbarduno adolygiad.
  • Os oes angen, herio’r awdurdodiad drwy ddulliau lleol, lle bydd hynny’n bosib. Neu, yn y diwedd, cyfeirio’r achos at y Llys Gwarchod.

Mae Cynrychiolwyr Taledig y Personau Perthnasol yn annibynnol ar gomisiynwyr a darparwyr y gwasanaethau y mae’r person yn eu derbyn.

Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru (Sir y Fflint a Wrecsam) 01352 759175

Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych
(Conwy a Sir Ddinbych) 01745 816501

Cynllun Adfocatiaeth Iechyd Meddwl (Gwynedd ac Ynys Môn) 01248 670450